Nasaan ang Diyos Kung ako’y Tumatangis (Victory Quezon City) by Harold Recto - Victory - Honor God. Make Disciples.