Conclusion: The Word Is Our Foundation - Victory - Honor God. Make Disciples.

Conclusion

pagtatapos

The Word Is Our FOUNDATION

Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Matthew 7:24

Read: Matthew 7:24–27 | Additional Reading: 1 Peter 2:4–10


In the Sermon on the Mount, Jesus shares with his disciples and the crowds what life in the kingdom should be like. He then ends this famous sermon with this warning: will you be a wise builder and build your life on the rock of my words? Or will you be a foolish builder and disregard my words, building your life on the sand?God’s word
IS OUR
SOLID
FOUNDATION.If you live somewhere that experiences frequent flash floods, then this illustration that Jesus uses of building your life on a firm foundation will be relevant to you. In a matter of minutes, torrential rains can tear through with power, destroying what was once a beautiful home. And just like storms reveal the state of a building’s foundation, the storms of life reveal whether or not we have built our life on the firm foundation of God’s word.


This week, we’ve learned that the word of God is like bread necessary for our spiritual nourishment, a seed planted in our heart and bearing fruit, a light illuminating our path and guiding us into all wisdom, a mirror showing us who we really are, a hammer that can crush our sin-hardened hearts, and a sword able to pierce to the core of who we are and bring transformation.


The question is, what will you do moving forward from this fast? Will you be a wise builder who builds your life on a firm foundation? While this week has been a powerful time of coming together and experiencing God and hearing from him, participating in an annual five-day fast is not enough to build your life on a firm foundation. It’s in the lifestyle of daily reading and obeying God’s word that we build in such a way that the storms of life can’t tear us down.NOTES

Write down your thoughts on today’s devotional. Pray that God will continue to speak as you reflect.REFLECT

Abiding in God’s word is abiding in Jesus, the living Word of God. Is Jesus the foundation on which your life is built?The word “abide” means “to remain stable or fixed in a state; to continue in a place.”1 In 2022 and beyond, how will you make a renewed commitment to abide in—reading, understanding, believing, and obeying—God’s word?

1 Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. “abide,” accessed August 9, 2021.


God’s word IS OUR SOLID FOUNDATION.


PRAY

Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.

Matthew 7:24

Heavenly Father, I thank you for what you have done in my life this week. Thank you that you show up when I seek your face and that you are faithful to speak to me. You have given the gift of your Word that I may build my life on the solid foundation of who you are. Help me to abide in your word daily that I may hide it in my heart and experience your life-transforming power. In Jesus’ name I pray, amen.

Ang Salita ang ating PUNDASYON

“Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato.”

Mateo 7:24

Basahin: Mateo 7:24–27 | Karagdagang Babasahin 1 Pedro 2:4–10


Sa Pangaral sa Bundok, ibinahagi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo at sa iba pang mga tao kung paano dapat mamuhay sa kaharian. Nagtapos ang Kanyang kilalang pangaral sa babalang ito: ikaw ba ay magiging isang tagapagtayo na may karunungan at itatayo mo ba ang iyong buhay sa bato ng Aking mga salita? O ikaw ba ay magiging isang mangmang na tagapagtayo na magsasawalang-bahala ng Aking mga salita at magtatayo ng kanyang buhay sa buhangin?Ang salita
ng Diyos ANG ATING MATATAG
NA PUNDASYON.

Kung ikaw ay naninirahan sa lugar na karaniwang nakakaranas ng mga pagbaha, mas may kaugnayan sa iyo ang pagsasalarawang ginamit ni Jesus tungkol sa pagtatayo ng iyong buhay sa matatag na pundasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang malakas na pagbuhos ng ulan ay maaaring sumira ng isang napakagandang tahanan. At tulad ng pagpapakita ng bagyo ng tunay na kalagayan ng pundasyon ng isang gusali, ipinapakita ng mga bagyo ng buhay kung ang salita ng Diyos ba ang naging pundasyon ng ating buhay.


Ngayong linggo, natutunan natin na ang salita ng Diyos ay tulad ng isang tinapay na kailangan natin para sa ating espirituwal na kalusugan, isang binhi na itinanim sa ating puso at nagbubunga, isang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating daanan at gumabagay sa atin sa lahat ng karunungan, isang salamin na nagpapakita sa atin kung sino talaga tayo, isang martilyo na kayang dumurog sa puso nating pinatigas ng kasalanan, at isang espada na kayang tumagos sa kaibuturan ng ating pagkatao at magdala ng pagbabago.


Ito ang katanungan: Ano ang gagawin mo pagkatapos ng linggo ng pag-aayuno? Ikaw ba ay magiging isang tagapagtayo na may karunungan na magtatayo ng kanyang buhay sa matatag na pundasyon? Bagama’t ang linggong ito ay isang makabuluhang panahon ng pagsasama-sama at pakikinig sa Diyos, ang pakikilahok sa taunang limang-araw na pag-aayuno ay hindi sapat upang maitayo mo ang iyong buhay sa isang matatag na pundasyon. Magagawa lamang nating makapagtayo ng buhay na hindi mapapabagsak ng mga bagyo ng buhay sa pamamagitan ng araw-araw na pagbabasa at pagsunod sa salita ng Diyos.MGA NATUTUNAN

Isulat ang mga naisip mo tungkol sa debosyonal ngayong araw. Ipanalangin na patuloy na mangusap sa iyo ang Diyos habang lalo mong pinag-iisipan ang mga ito.PAG-ISIPAN

Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay pagsunod kay Jesus, ang buhay na Salita ng Diyos. Si Jesus ba ang pundasyon ng buhay mo?Ang salitang “abide” ay tumutukoy sa “pananatiling matatag o permanente sa isang estado, o kaya ay pagpapatuloy sa isang lugar.” Paano mo maipapangako na muli kang mananatili—sa pagbabasa, pag-unawa, pananalig, at pagsunod—sa salita ng Diyos?

Ang salita ng Diyos ANG ATING MATATAG NA PUNDASYON.MANALANGIN

“Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato.”

Mateo 7:24
Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa Inyong ginawa sa buhay ko ngayong linggo. Maraming salamat dahil Kayo ay nagpapakita sa tuwing hinahanap ko ang Inyong presensya at tapat Kayong nangungusap sa akin. Ibinigay Ninyo ang handog Ninyong salita upang maitayo ko ang aking buhay sa matatag na pundasyon ng Inyong katangian. Tulungan po Ninyo akong manatili sa Inyong salita araw-araw upang maibaon ko ito sa aking puso at nang maranasan ko ang Inyong kapangyarihang nagdadala ng pagbabago. Sa pangalan ni Jesus, amen.

The Word Is Our FOUNDATION


CONNECT

Gather the following items:

• a rock that has a flat surface (or a hollow block or any heavy item)
• some sand (or loose soil or any substance that will separate when wet)
• any solid item that will represent a house or a building
• a big pitcher of water
• two trays

 

Today, we are going to learn about foundations! A foundation is found at the base of a house or a building. It is the lowest point that should be strong enough to be able to support the weight of the entire building. Different kinds of buildings require different kinds of foundations. A two-story building will need a smaller foundation, while a thirty-story building will need a much stronger and more stable foundation.

 

Let’s see what happens when you build on a foundation that is not strong enough for your building. Put the rock on one tray and the sand on the other. Now, place the object that represents the house on top of the rock and pour water from the pitcher. Water represents strong rains, storms, and floods. The house will stand because the rock is solid. Now, place the house on top of the sand and similarly, pour water on the sand. The sand will crumble and not be able to support the house. This is because the sand is not strong enough to support a house and it is not a good foundation for a house.

 

Can you imagine a thirty-story building that has sand as its foundation? What do you think would happen? (Let the children give their answers.)

 

Just as a house or a building needs a good solid foundation, our lives must have strong foundations, too.

 

Throughout the week, we have been studying how God’s word can bring life to us and how it can change and renew us. The key is to build our lives on the truth of God’s word and do what it teaches. Let’s read what Jesus taught the people in Matthew 7:24–27.READ THE WORD

24“Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. 25And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. 26And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. 27And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it.”

Matthew 7:24–27


We have been reading and studying about what the word of God can do for us. As we end this week, we have to decide if we will cooperate with God’s work in our lives. Jesus is the living Word of God whose life and words are recorded in the Bible, God’s written word. He is the truth. When He rose from the dead, He overcame everything, even death. And if we build our lives with Him as our foundation, we can withstand different trials and challenges that come our way. Just like the above verses say, we will neither fall nor be washed away because our foundation is Jesus, the Word of God, Himself.HUDDLE

4–6 years old

• Do you want to build your life on Jesus? How do you think you can do that?

7–12 years old

• Do you want to make Jesus the foundation of your life? What do you need to do to move in this direction?

• Before you met Jesus, what was the foundation of your life?

• What is the foundation of your life right now?


We can build our lives on Jesus by knowing Him, especially through the Bible. By doing so, we grow in our relationship with Him. We also pray so we can draw close to Him. These empower us so that we can obey Him as a natural response to knowing Him more. We can obey Him because He is the foundation of our faith.PRAY

Dear God, thank You for Your love and faithfulness to us. Thank You for giving us Jesus, Your living Word, and for letting Him be our Rock. Thank You for taking us away from sin and giving us a new life that is in Jesus. Help us to love and obey You always. In Jesus’ name, amen.

DISCOVER

Aside from the seven pictures that we learned this week about how the Bible can help us grow towards God, here are a few more that the Bible uses to describe itself:

• Milk

2. . . as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, 3if indeed you have tasted that the Lord is gracious.

1 Peter 2:2–3 (NKJV)

• Rain and snow

10“For as the rain comes down, and the snow from heaven, And do not return there, But water the earth, And make it bring forth and bud, That it may give seed to the sower And bread to the eater, 11So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.”

Isaiah 55:10–11 (NKJV)

• Gold and honey

More to be desired are they than gold, Yea, than much fine gold; Sweeter also than honey and the honeycomb.

Psalm 19:10 (NKJV)

The Bible is indeed alive! God inspired and supernaturally guided men to write His very words. Every word in it comes from Him. When you read it, it is truly God speaking to you! How amazing is that?

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL

I-DOWNLOAD ANG DEBOSYONAL

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL


Back to Top