Day 5: The Word is a Sword - Victory - Honor God. Make Disciples.

DAY Five

Ika-limang Araw

The Word is a SWORD

For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.
Hebrews 4:12

Read: Hebrews 4:1–12 | Additional Reading: Ephesians 6:13–17


Leading up to Hebrews 4:12, the author speaks about a sabbath rest that God has for us. While this sabbath rest was offered to the Israelites, their disobedience and unbelief kept them from entering it. Now, this sabbath rest is provided to those in Christ, but the author of Hebrews warns us not to take it for granted like the Israelites did so that we won’t fall by the same sort of disobedience.God’s word
TRANSFORMS US.
The author of Hebrews then talks about the power of the word of God, comparing it to a double-edged sword. With swords, there are different types of blades, each designed for a different purpose. Some are meant for force, while others are meant for accuracy. A double-edged sword, sharpened on both sides, is uniquely designed to pierce its mark with precision.


As we learned from James, the word of God shows us what we’re really like, and as we learned from Jeremiah, God’s word has the power to crush our sin-hardened hearts. Now here in Hebrews, we find that the word of God is a double-edged sword, able to pierce the division of soul and spirit, of joints and marrow. Essentially, this means that it can penetrate to the very core and essence of who we are. But the author also says that the word of God is living and active, meaning that it doesn’t just pierce our heart, showing us who we are and convicting us of our sin, but it has the power to transform us from the inside out.


As we live out our salvation in Jesus, we don’t want to fall by the same disobedience and unbelief that the Israelites did in the wilderness. But as we read the living and active word, this double-edged sword will pierce us, showing us what’s really in our hearts and transforming us more and more into Christ’s image as we respond in repentance and faith.NOTES

Write down your thoughts on today’s devotional. Pray that God will continue to speak as you reflect.REFLECT

How has God’s word helped you discern His will and distinguish right from wrong?What areas in your life are you in faith to see the word transform?
God’s word TRANSFORMS US.

PRAY

For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.

Hebrews 4:12

O Lord, thank you for your living and active word that transforms me from the inside out. I choose to abide in it even as it cuts through the hard places of my heart. Lord, I repent of when I have conformed to the world’s standards. I pray that you would transform and renew my mind as I meditate on your word daily. Increase my faith and make me more like Christ as I read it. Amen.

Ang Salita ay isang ESPADA

Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwaʼt espiritu, at hanggang sa kasu-kasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao.

Hebreo 4:12

Basahin: Hebreo 4:1–12 | Karagdagang Babasahin Mga Taga-Efeso 6:13–17


Sa paghantong sa Mga Hebreo 4:12, ang may-akda ay nangusap tungkol sa araw ng pamamahinga na inilaan ng Diyos para sa atin. Nang ihayag ito sa mga Israelita, ang pagsuway nila at kawalan ng pananampalataya ay naging dahilan upang hindi nila ito tanggapin. Sa kasalukuyan, kinikilala rin ng mga na kay Cristo ang araw ng pamamahinga. Nagbigay ang sumulat ng Mga Hebreo ng babala na huwag itong ipagsawalang-bahala gaya ng ginawa ng mga Israelita upang hindi natin matularan ang pagsuway na ginawa nila.Ang salita
ng Diyos ang
BUMABAGO
SA ATIN.

Ang sumulat ng Mga Hebreo ay nangusap tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, at inihalintulad niya ito sa isang espadang magkabilaan ang talim. Ang mga espada ay may iba’t ibang uri ng talim, at ang bawat isa ay ginawa ayon sa itinakdang layunin para sa espada. Ang iba ay itinakda para magkaroon ng mas malakas na puwersa at ang iba naman ay itinakda para mas wasto ang babagsakan ng talim nito. Ang espada na magkabilaan ang talim ay matalas ang parehong gilid at ginawa upang maging mas tumpak ang pagsugat nito sa dapat nitong tamaan.


Gaya ng natutunan natin kay Santiago, ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos kung sino talaga tayo, at tulad ng natutunan natin mula kay Jeremias, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang durugin ang mga pusong pinatigas ng kasalanan. Dito sa Mga Hebreo, makikita natin na ang salita ng Diyos ay isang espadang magkabilaan ang talim, at may kakayahang tumagos at paghiwalayin ang kaluluwa at espiritu, ang kasu-kasuan mula sa kaloob-loobang buto. Ibig sabihin ay kaya nitong tumagos hanggang sa kaibuturan at pinakadiwa ng kung sino tayo. Subalit sinabi rin ng may-akda na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Nangangahulugan na hindi lamang nito sinusugatan ang ating puso upang ipakita kung sino tayo at ibigay ang hatol sa ating kasalanan, kundi may kapangyarihan rin ito na gawin tayong ganap mula sa loob palabas.


Habang isinasabuhay natin ang ating kaligtasan kay Jesus, hindi natin nais na tumulad sa ginawang pagsuway at kawalan ng pananampalataya ng mga Israelita noong sila ay nasa disyerto. Sa halip, habang binabasa natin ang buhay at mabisang salita, ang espadang ito na magkabilaan ang talim ay tatagos sa ating mga puso at magpapakita sa atin ng tunay na nilalaman ng ating puso at patuloy na babago sa atin upang tayo ay maitulad kay Cristo habang tumutugon tayo sa Kanya nang may pagsisisi at pananampalataya.MGA NATUTUNAN

Isulat ang mga naisip mo tungkol sa debosyonal ngayong araw. Ipanalangin na patuloy na mangusap sa iyo ang Diyos habang lalo mong pinag-iisipan ang mga ito.PAG-ISIPAN

Ang pananampalataya at pagsisisi ay mga handog ng Diyos na umaakay sa atin palapit sa Kanya. Napasalamatan mo na ba Siya para sa mga handog na ito?Anong mga bahagi ng buhay mo ang pinananampalatayaan mong babaguhin ng salita ng Diyos?

Ang salita ng Diyos ang BUMABAGO SA ATIN.MANALANGIN

Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwaʼt espiritu, at hanggang sa kasu-kasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao.

Hebreo 4:12
Panginoon, maraming salamat sa Iyong buhay at mabisang salita na bumabago sa akin mula sa loob palabas. Pinipili kong manatili dito kahit pa hinihiwa nito ang matitigas na bahagi ng aking puso. Panginoon, nagsisisi ako sa mga panahong namuhay ako nang ayon sa pamantayan ng mundo. Ipinapanalangin kong baguhin at gawin Ninyong bago ang aking isipan habang pinagninilay-nilayan ko ang Inyong salita araw-araw. Palakasin po Ninyo ang aking pananampalataya at gawin po Ninyo akong mas katulad ni Cristo habang binabasa ko ang Inyong salita, Amen.

The Word is a SWORD


CONNECT

Talk about this as a family:

Suppose you have a house. There are different rooms in your house, such as your bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room, study, and office. Perhaps you have other rooms in your home, which you may add here.Now, when a guest comes to your home, which rooms will he or she be allowed to go to? Why?


Which rooms would you prefer that the guest will not enter? Why?


Usually, when a guest comes to our home, we decide where he or she can go. To the living room, yes. To the dining room, yes. To the kitchen, maybe. To the study or office, maybe. To the bathroom, yes. To the bedroom, most likely, no! Because it is our private sanctuary and where we keep our most private things. And sometimes, it is messy. That’s why we don’t want our guests to go there.


Now, imagine if this house were your heart. And one day, Jesus comes knocking. He wants to go to your bedroom, where you keep your most private things, like your thoughts, your fears, and everything else. The thing is, Jesus already knows about all our private things. Will you allow Him in and let Him see all your messy and private stuff?READ THE WORD

For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.

Hebrews 4:12 (NIV)


If you have seen a war movie where people fight with swords, you have an idea of how dangerous a sword is. A sword is a weapon with a blade that is used to cut the enemy. Like a sword, the Bible can cut through our hearts. It can pierce through our thoughts, our emotions, our fears, our messy and private things, and everything else hidden in there. This is because, as we have learned earlier, nothing can be hidden from God. He knows everything within us.


You see, when God changes us, He does not just change us on the outside. He goes to our hearts and He lovingly uses His word to show us how we are straying away from Him. Even though He sees all our sin and the things we try to hide from Him, He gives us His mercy and grace. He takes away the sin in our lives and transforms us into who He created us to be.HUDDLE

4–6 years old

• What lessons have you learned from the Bible?

7–12 years old

• Have you ever read something in the Bible and felt that it reached your heart? What lesson did you learn
from it?

• As you read the Bible, how has it transformed or changed you?

• What are some things you had to give up?


As we read the Bible, God will slowly use it to work in our hearts. The lessons we learn are proof. Sometimes, it will be a small cut. But other times, we may feel it painfully slicing through our hearts. Whether God’s surgery to repair us requires a minor cut or a deep one, God’s goal is to transform us for the better from the inside. Will you let Him do His work in you?PRAY

Dear God, thank You for being patient with me and for showing me the areas in my life that need to change. Thank You for Your mercy and grace to forgive me and help me to obey You. I pray that as I read Your word, You will help me grow and live a life that honors You. In Jesus’ name, amen!

DISCOVER

Do you know that there is another way the Bible can be used as a sword?

In Ephesians 6:17, it says, Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the word of God.

The word of God can be used as a sword when we have to fight the enemy. When we declare, believe, and act on the word of God, it stops the enemy in his tracks and forces him to be at a standstill. Our enemy cannot truly harm us. But in order to fight with God’s word, we have to know it.

Are you ready to wield this weapon? Start training and using this weapon by memorizing God’s word today!

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL

I-DOWNLOAD ANG DEBOSYONAL

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL


Back to Top