Day 1: The Word Is a Seed - Victory - Honor God. Make Disciples.

DAY ONE

Unang Araw

THE WORD IS A SEED

. . . since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God

1 Peter 1:23

Read: 1 Peter 1:13–25 | Additional Reading: Mark 4:3–9, 13-20


In this verse, Peter tells us that it is through the imperishable seed of the word of God that we have been born again. What does he mean by this? In God’s word, we find the good news of what God has done in Jesus Christ to save us. And it is through the good news found in God’s word that one is born again. But God doesn’t just uncover his plan of salvation through his word. He reveals his very self to us. That’s why Peter calls it the living and abiding word.God’s word MAKES ALL THINGS NEW.

Peter compares the word of God to an imperishable seed. What’s interesting about a seed is that it’s dry and dull with little evidence of life before you plant it. But once it’s in the proper condition, planted in damp and nutrient-rich soil, life bursts forth from it as we eagerly wait above the surface for those signs of life to appear. Just like a seed needs to be planted in the proper condition for life to spring forth, God’s Word is waiting to be planted in the good soil of a believing heart. And then, by the Holy Spirit, his word will germinate, take root, and grow, bringing life and beauty to whatever it touches.


When we open up the living and abiding word of God, we encounter the God of the universe, the one who created all things and is making all things new. And when we meet him, our lives can’t help but be transformed. There may be areas of your life that have felt dry. Maybe your love for the lost has waned, or your passion for God’s mission has been quenched. God’s living and abiding word will never lose its power to touch every dull, dry, and dead area of your life, causing it to burst forth with new life that is lasting and eternal. And as his word touches and transforms our lives, we can’t help but sow this imperishable seed, sharing the good news of what Jesus has done to save us, wherever we go.


NOTES

Write down your thoughts on today’s devotional. Pray that God will continue to speak as you reflect.REFLECT

Think about when you first heard the gospel. Did someone share it with you? Reflect on that moment, thanking God for his salvation.Since the word is living and abiding, what are some areas of your life it can renew this week?
GOD'S WORD MAKES ALL THINGS NEW.


PRAY

. . . since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God;

1 Peter 1:23
God, I believe that your word is an imperishable seed that can renew every area of my life. I can bring my brokenness, confusion, and insecurities before you, knowing that you make me whole, confident, and secure through the seed of your word. You have brought me from death to life and are faithful to finish the good work you began in me. Lord, I pray that you will continue to change my life to reflect your love to others around me. Because of your word that you’ve planted in me, I can be bold to share your gospel wherever I go. Amen.

ANG SALITA AY ISANG BINHI

. . . dahil ipinanganak na kayong muli. At ang kapanganakang itoʼy hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos.

1 Pedro 1:23

Basahin: 1 Pedro 1:13–25 | Karagdagang Babasahin Marcos 4:3–9, 13–20


Sa talatang ito, sinasabi sa atin ni Pedro na tayo ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Sa salita ng Diyos, makikita natin ang mabuting balita tungkol sa ginawa ng Diyos upang iligtas tayo sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Sa pamamagitan ng mabuting balitang ito, mauunawaan natin kung paano tayo muling ipinapanganak. Subalit hindi lamang ang plano Niyang iligtas tayo ang ipinapaalam ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ipinapakilala rin Niya ang Kanyang sarili sa atin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro na ang salita ay buhay at walang hanggang.Ang salita ng Diyos ang BUMABAGO SA LAHAT NG BAGAY.

Inihalintulad ni Pedro ang salita ng Diyos sa isang binhi na hindi namamatay. Ang nakakatawag ng pansin sa isang binhi ay ang pagiging tuyo at mahina nito at halos walang palatandaan ng buhay bago ito itanim. Ngunit kapag ito ay nailagay sa maayos na kondisyon, nakatanim sa isang basa at matabang lupa, umuusbong ang buhay na nasa loob nito habang tayong mga nasa ibabaw ng lupa ay naghihintay kung kailan natin ito makikita. Tulad ng binhi na kailangang maitanim sa tamang kondisyon upang mabuhay, ang salita ng Diyos ay naghihintay na maitanim sa magandang lupa—isang pusong nananampalataya. At pagkatapos, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang Kanyang salita ay sisibol, mag-uugat, at lalago. Magdadala ito ng buhay at kagandahan sa anumang madaanan nito.


Kapag binubuksan natin ang buhay at walang hanggang salita ng Diyos, nakikilala natin ang Diyos ng sanlibutan, ang lumikha ng lahat ng bagay, at patuloy na lumilikha ng mga bagong bagay. Habang nakikilala natin Siya, hindi maiiwasan ang pagbabago ng buhay natin. Maaaring may mga bahagi ng buhay natin na tila natutuyo na. Maaaring nababawasan na ang pagmamahal natin sa mga naliligaw ng landas o kaya ay nanghihina na ang pag-alab ng puso natin sa misyon ng Diyos. Ang buhay at walang hanggang salita ng Diyos ay hindi kailanman mawawalan ng kapangyarihang hipuin ang lahat ng mahina, nanunuyo, at patay na bahagi ng buhay natin upang ito ay muling mag-alab at magkaroon ng bagong buhay na walang hanggan. Sa patuloy na pagtutuwid at pagbabago sa atin ng Kanyang salita, hindi natin maiiwasang itanim din ang walang kamatayang binhing ito—ang pagbabahagi ng magandang balita tungkol sa ginawa ni Jesus upang iligtas tayo—saan man tayo pumunta.MGA NATUTUNAN

Isulat ang mga naisip mo tungkol sa debosyonal ngayong araw. Ipanalangin na patuloy na mangusap sa iyo ang Diyos habang lalo mong pinag-iisipan ang mga ito.PAG-ISIPAN

Isipin ang panahon kung kailan mo unang narinig ang ebanghelyo. May nagbahagi ba nito sa iyo? Pag-isipan ang panahong ito at pasalamatan ang Diyos sa ibinibigay Niyang kaligtasan.Dahil ang salita ay buhay at walang hanggan, ano ang ilang bahagi ng buhay mo na maaaring muling maging bago ngayong linggo?

ANG SALITA NG DIYOS ANG BUMABAGO SA LAHAT NG BAGAY.MANALANGIN

. . . dahil ipinanganak na kayong muli. At ang kapanganakang itoʼy hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos.

1 Pedro 1:23
Aming Diyos, naniniwala ako na ang salita Ninyo ay isang binhing hindi namamatay na kayang bumago sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Maaari kong dalhin sa Inyong harapan ang kalituhan ko, ang lahat ng nawasak sa buhay ko, at ang kawalan ko ng kapanatagan. Alam ko na ginagawa Ninyo akong ganap, buo ang loob, at panatag sa pamamagitan ng binhi ng Inyong salita. Inalis Ninyo ako sa kamatayan at dinala sa buhay, at matapat Ninyong gagawing ganap ang magandang gawaing sinimulan Ninyo sa buhay ko. Panginoon, ipinapanalanagin ko na patuloy Ninyong baguhin ang aking buhay upang maipahayag ko ang Inyong pagmamahal sa mga tao sa paligid ko. Dahil sa Inyong salita na itinanim Ninyo sa akin, buong tapang kong maipapahayag ang ebanghelyo saan man ako magpunta. Amen.

THE WORD IS A SEED


CONNECT

NAME A TREE IN THREE!!


Parents and kids will take turns to come up with names of trees in alphabetical order. Some of the trees you think of can be names of fruits. Give each other three seconds to answer. If one of you cannot think of an answer in three seconds, another person can try to save the turn instead.


For example:

A: apple tree
B: baobab tree
C: calamansi

Try to get to Z in ten minutes or less.

Tips:

• There’s a tree that starts with Z! It’s the zelkova tree.
• You may want to check tree names online.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


READ THE WORD


In our game, we learned about the different names of trees. Some of those trees grow so big that they become nesting places for birds and homes for other animals.


Some of these trees, like the mango tree, become very big later on. But trees do not start out that way. They start as seeds planted into the soil.


Today’s verses talk about a different type of seed. One which is not seen but bears fruit and grows big. Let’s read 1 Peter 1:13–25 to check out this seed!

15But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: “Be holy, because I am holy.” . . . 23For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. 24For, “All people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field; the grass withers and the flowers fall, 25but the word of the Lord endures forever.” And this is the word that was preached to you.”

1 Peter 1:15, 23–25 (NIV)

Imperishable means it will last forever. The imperishable seed that Peter was talking about was the word of God, the Bible. Although the Bible is printed on paper, or nowadays accessible on our digital devices, the written word of God is still very powerful, even today. It can change us and make our hearts new.


Just like a mango tree that started as a seed and grew, reading the Bible allows God to sow His word in our hearts so we can grow big in our faith.HUDDLE

4–6 years old

• Do you have a favorite Bible verse or story? What is it and why do you like it?

7–12 years old

• What is your favorite Bible verse? Do you want us to read the Bible together daily?

• Can you share some of your Bible reading habits with us?

• When do you read the Bible?

• What is a recent verse you read and how did God speak to you through it?

Unlike the things of this world that we hold on to but will fade away,
God’s word will endure forever. As a family, let us get into the habit of
reading it daily and ask God to plant His word in our hearts.PRAY

Dear God, we are grateful that You made it possible for us to read Your word. We pray that You help us consistently read and meditate on it so it takes root in our lives and in our relationships. In Jesus’ name, amen.

DISCOVER

Some of the oldest trees in the world have been around for approximately 5,000 years. One of these is the Great Basin bristlecone pine and is mostly found in California. It is also called Methuselah, which is the name of a man in the Bible who lived the longest—969 years!

This pine tree has cones and seeds. It also started with seeds planted in the soil and then it grew and aged.

So if a perishable seed can do that much, imagine how far the imperishable seed will help us endure eternally. That is beyond this life for sure!

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL

I-DOWNLOAD ANG DEBOSYONAL

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL


Back to Top