Day 3: The Word Is a Mirror - Victory - Honor God. Make Disciples.

DAY Three

Ikatlong Araw

The Word is a MIRROR

For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself andgoes away and at once forgets what he was like.

James 1:23–24

Read: James 1:19–25 | Additional Reading: Romans 2:13


James is writing to Christian Jews scattered throughout the Roman Empire who are experiencing trials and who, during these trials, are following the worldly practices of those around them instead of putting God’s word into practice. And so, throughout his letter, James makes the point that it’s not enough to hear God’s word. We have to do what it says.God’s word
REVEALS
WHO WE ARE.

Here, James compares someone who hears the word and doesn’t do what it says to a person who examines himself in a mirror but then walks away and forgets what he looks like. The analogy almost seems ludicrous. How can you look closely at yourself to see how you really look and then walk away and forget? But that’s the point that James is trying to make. Do you examine yourself in the mirror in the morning, checking to make sure your hair isn’t sticking up straight, or you don’t have anything in your teeth? In this process, if you noticed a giant smudge on your face, would you walk away and forget about it? Just as it would be foolish to walk away and do nothing about a smudge on your face–to forget what you look like–it is foolish after examining God’s word to walk away and not obey it.


Like a mirror, God’s word shows us what we’re really like. Without his word, it’s easy to deceive ourselves into thinking we’re something we’re not, to ignore our weaknesses, and make excuses for our sin, especially when we’re in the midst of challenging circumstances like James’ audience. But this isn’t possible when we hold up God’s word to our life. When we examine our lives by the truth of God’s word, we see what we’re really like, and we’re met with God’s grace and mercy to repent and be transformed.


We need to investigate God’s word so that it can show us who we really are, but we can’t stop there. We then need to walk away and put God’s word into practice.


NOTES

Write down your thoughts on today’s devotional. Pray that God will continue to speak as you reflect.REFLECT

How have you seen God’s grace and mercy at work in your life?Are there areas where you have been hesitant to put God’s word into practice? Take a moment to praise him for his love and mercy toward you.
God’s word REVEALS WHO WE ARE.


PRAY

For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself andgoes away and at once forgets what he was like.

James 1:23–24
As I read your word, O Lord, I trust that you will show me what I am like and what you are making me to be. Search my heart and reveal where and how I need to put your word into practice in my life. Grant me the humility to do what your word says as a faith response to your free gift of salvation. Holy Spirit, thank you for your power that helps me obey, changes my heart, and directs my steps. In Jesus’ name, amen.

Ang Salita ay isang SALAMIN

23Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin 24na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya.

Santiago 1:23–24

Basahin: Santiago 1:19–25 | Karagdagang Babasahin Mga Taga-Roma 2:13


Si Santiago ay sumulat para sa mga Kristiyanong Judio na nasa iba’t ibang bahagi ng Imperyo ng Roma at nakakaranas ng mga pagsubok. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, sinusundan nila ang mga makamundong gawain ng mga tao sa kanilang paligid sa halip na isapamuhay ang salita ng Diyos. At dahil dito, sa kabuuan ng kanyang liham, sinabi ni Santiago na hindi sapat ang makinig sa salita ng Diyos. Dapat nating isabuhay ang sinasabi nito.Ang salita
ng Diyos ang
NAGPAPAKITA
SA ATIN
KUNG SINO TAYO.

Inihambing ni Santiago ang isang tao na nakakarinig ng salita ng Diyos subalit hindi nagsasapamuhay nito sa isang tao na tumingin sa salamin at pagkatapos ay kinalimutan kung ano ang itsura niya. Ang paghahambing ay halos katawa-tawa. Paano mo magagawang tingnan nang mabuti ang iyong sarili upang malaman kung ano ba talaga ang itsura mo at pagkatapos ay kalimutan ito? Subalit ito mismo ang punto na nais sabihin ni Santiago. Tinitingnan mo ba ang iyong sarili sa salamin sa umaga upang tiyaking hindi magulo ang iyong buhok o walang bagay na nakasiksik sa iyong mga ngipin? Kapag may nakita kang malaking dumi sa mukha mo, lalabas ka ba ng bahay nang kinakalimutan ito? Kung paanong isang kamangmangan ang umalis nang walang gagawin tungkol sa dumi sa iyong mukha at kalimutan kung ano ang iyong itsura, isang kamangmangan ang pag-alam sa sinasabi ng salita ng Diyos at pagkatapos ay mamuhay nang hindi ito sinusunod.


Tulad ng isang salamin, ipinapakita ng salita ng Diyos kung ano talaga tayo. Kung wala ang Kanyang salita, madali nating malilinlang ang ating sarili sa pag-aakalang tayo ay mas higit pa sa kung sino talaga tayo, maipagsasawalang-bahala natin ang ating mga kahinaan, at magagawa nating magdahilan para sa ating kasalanan, lalo na kung tayo ay nasa kalagitnaan ng isang mapanghamong sitwasyon, gaya ng mga kinakausap ni Santiago sa kanyang liham. Subalit hindi ito mangyayari kung papanatilihin natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung titingnan natin ang ating buhay sa ilalim ng katotohanan ng salita ng Diyos, makikita natin kung sino talaga tayo at makikita natin ang biyaya at habag ng Diyos upang magawa nating magsisi at magbago.


Dapat nating tingnan ang salita ng Diyos upang maipakita nito sa atin kung sino talaga tayo, subalit hindi tayo dapat huminto dito. Dapat nating talikuran ang anumang hindi mabuti at isapamuhay ang Kanyang salita.MGA NATUTUNAN

Isulat ang mga naisip mo tungkol sa debosyonal ngayong araw. Ipanalangin na patuloy na mangusap sa iyo ang Diyos habang lalo mong pinag-iisipan ang mga ito.PAG-ISIPAN

Paano mo nakita ang biyaya at habag ng Diyos na kumikilos sa buhay mo?May mga bahagi ba ng buhay mo kung saan nagdadalawang-isip kang sundin ang salita ng Diyos? Maglaan ng panahon upang purihin Siya sa Kanyang pagmamahal at habag sa iyo.

Ang salita ng Diyos ang NAGPAPAKITA
SA ATIN KUNG SINO TAYOMANALANGIN

23Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin 24na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya.

Santiago 1:23–24
Habang binabasa ko ang Inyong salita, Panginoon, nananalig ako na ipapakita Ninyo sa akin kung sino ako at kung sino ang nais Ninyong maging ako. Saliksikin Ninyo ang puso ko at ipakita Ninyo kung saan at paano ko maisasapamuhay ang Inyong salita. Bigyan Ninyo ako ng pagpapakumbaba upang gawin ang sinasabi ng Inyong salita bilang pagtugon ko nang may pananampalataya sa Inyong inihandog na kaligtasan. Banal na Espiritu, maraming salamat sa Inyong kapangyarihan na tumutulong sa aking sumunod, bumabago ng aking puso, at gumagabay sa aking mga hakbang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

The Word is a MIRROR


CONNECT

Spend some time talking and trying to come up with answers to the following questions. Do not search the Internet nor do any research elsewhere. Any answer you come up with is okay.


 

 

ULTRASOUND
MRI
CT SCAN
MIRROR
XRAY
BIBLE


BONUS QUESTION:

Do you know what all these things have in common? They all show us a picture of ourselves.

An ultrasound, MRI, CT scan, and x-ray all give us pictures of what the inside of our bodies look like. They show us pictures of our bones, hearts, and other organs, and they help doctors see if there is anything wrong inside of us.

We use mirrors to see how we look. We use it to check if our clothes fit us well or if we need to brush our hair. We also use it to make sure we don’t have dirt on our faces. We use mirrors to check if we look good and clean for other people to see.

What about the Bible? The Bible is the word of God. God tells us through the Bible how He wants us to live and that He wants us to be holy and obedient to His word. This means we can use the Bible just like a mirror. We can use it to check if we look good and clean inside where only God can see us.


READ THE WORD


Let’s read James 1:19–25:

19My dear brothers and sisters, always be more willing to listen than to speak. Keep control of your anger. 20Anger does not help you live the way God wants. 21So get rid of everything evil in your lives—every kind of wrong you do. Be humble and accept God’s teaching that is planted in your hearts. This teaching can save you. 22Do what God’s teaching says; don’t just listen and do nothing. When you only sit and listen, you are fooling yourselves. 23Hearing God’s teaching and doing nothing is like looking at your face in the mirror 24and doing nothing about what you saw. You go away and immediately forget how bad you looked. 25But when you look into God’s perfect law that sets people free, pay attention to it. If you do what it says, you will have God’s blessing. Never just listen to his teaching and forget what you heard.

James 1:19–25 (ERV)


When you look at yourself in the mirror and you see dirt on your face, or maybe a bit of food is stuck between your teeth, you immediately remove it or wash your face. The verses above are saying the same thing. The Bible tells us how we should live as children of God. If we come up short against what the Bible says and ignore it, it’s like seeing our faces with a lot of mud but not washing the mud away. We want to look clean and neat when we face other people. We should feel the same way when we face God. God looks at our hearts more than our faces and He can see when our hearts are not clean. The Bible helps us see that. We should not only read it but should also do what it teaches. Being obedient to what the Bible teaches is a way to continue to keep your heart clean.HUDDLE

4–6 years old

• Do you want to obey God? Why or why not?

• Do you think you are obeying God when you obey your parents?

7–12 years old

• Is the Bible revealing anything to you that you need to obey? What do you plan to do about it?

• How has God’s word changed you?


Similar to how a mirror can show us what we want to see, the Bible shows us the condition of our hearts. As we examine our hearts against what the Bible teaches, God will reveal to us when we have sinful thoughts, emotions, and even motives. When we find that they are not in line with God’s word, let us be obedient and ask the Holy Spirit to help us align them with God’s.


PRAY

Dear God, thank You for loving us even during times when we are not obedient children. Thank You for giving us Your word so that we can see if we are following You or are moving away from You. We trust that You will continue to love us and teach us Your ways for our own good. You will even use our parents and others to bring us closer to You. Please help us obey You because we want our thoughts, our words, and our actions to be pleasing in Your eyes. In Jesus’ name, amen.

DISCOVER

Try creating an infinity mirror. Get a smaller mirror that you can carry or hold and go in front of a larger mirror. See how the mirrors keep reflecting one another so it looks like you have multiplied!

There are also other cool experiments you can do to show the power of mirrors.

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL

I-DOWNLOAD ANG DEBOSYONAL

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL


Back to Top