Day 1: God is Our Comfort - Victory - Honor God. Make Disciples.

DAY ONE

GOD IS OUR COMFORT

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ’s sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too.

2 Corinthians 1:3–5

Additional Reading: Psalm 46; Psalm 119:50, 76; John 14:16–17; Hebrews 4:14–16; Revelation 21:3–4


In November 1873, a man named Horatio Spafford planned a much-needed trip to Europe with his family. The past two years had been calamitous for them. Because of the Great Chicago Fire of 1871, their finances had taken a steep downturn and most of their property and investments had burned to the ground.

At the last minute, Spafford was forced to stay behind because of sudden business demands, and his family went ahead on the steamship. But what was meant to be a family getaway turned into a horrific tragedy. As the ship was crossing the Atlantic, it collided with another vessel. All four of Spafford’s daughters perished; only his wife survived.


The entire Godhead is by our side when we call to Him for help.

Spafford found out about his daughters’ demise in a telegram, and immediately sailed to England to meet his grieving wife.

Truth be told, tragedies like this are no longer alien to many of us. The coronavirus pandemic has endangered everyone and put to death millions around the world. The trials we’ve faced have wounded our souls.

Through gaping cracks, however, the light of God’s comfort shines through. This was Paul’s message in 2 Corinthians: God is our comfort. Paul didn’t just write this; having faced trials of many kinds throughout his life and ministry, he had experienced God’s comfort firsthand.

The transcendent God who governs all things from His heavenly throne is also an immanent God who is close to the brokenhearted:

 • Our heavenly Father is the God of all comfort, who comforts us in all our affliction.
 • Jesus is our great High Priest, and is able to empathize with us and invite us to approach Him with confidence, so that we can receive mercy and grace in our time of need. Because of His sacrifice on the cross, we are comforted by the truth that we are accepted in the throne room of heaven.
 • The Holy Spirit is our comforter and counselor who empowers us and intercedes for us when no words can express our grief. A “comforter” (in Greek, parakletos) literally means one who is called near for help by comforting, encouraging, or mediating on behalf of someone else.

In the face of grief, the entire Godhead—Father, Son, and Holy Spirit—is by our side when we call to Him for help. This is our comfort and confidence. Trials and suffering allow us to experience God’s comfort in tangible ways, in the same way that the darkest of nights allows us to behold the beauty of the stars.

As Horatio Spafford traveled to meet his wife and his ship passed over the place where his daughters had died, he soothed his broken spirit by writing a timeless hymn that continues to soothe believers today:

When peace like a river attendeth my way
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, Thou hast taught me to say
It is well, it is well with my soul

In this world broken by sin, pain and death are inevitable. But God has promised to redeem and restore all things. Someday, He will wipe away every tear, death and sorrow will be no more, and we will experience permanent joy in the presence of the God of all comfort forever (Revelation 21:3–4). Our comfort and hope are deeply anchored on the certainty of His promise.

Like Spafford, as unthinkable as it may sound, may we respond to life’s tragedy, grief, and pain with trust in our God who comforts us. May God’s presence also cause us to say, “It is well with my soul,” and may we comfort others with the comfort we have received from Him.


THE ENTIRE GODHEAD IS BY OUR SIDE WHEN WE CALL TO HIM FOR HELP.NOTES

Write down your thoughts on today’s devotional. Pray that God will continue to speak as you reflect.
REFLECT

In the past six months, what has caused the most grief or hardship in your life? How has God been a very present help to you in trouble (Psalm 46:1)? What are you learning about Him through these challenges?
God’s comfort is not just for our benefit. It is also for others who are suffering. Who can you comfort with the comfort you have received from God? What are you willing to do so they can know God as their comforter?

PRAY

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ’s sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too.

2 Corinthians 1:3–5
Dear God, I cast all my cares upon You, for You are the God of all comfort. Thank You for being my only source of true comfort, my refuge, and my strength. By Your mighty word, You calm the storms that rage in my heart. Jesus, thank You for dying on the cross for me. Through You, I can come boldly before the throne of grace and find mercy and grace in my time of need. Thank You, Holy Spirit, for You are my helper, counselor, and comforter. Use me as Your vessel to comfort those in need with the same comfort that I have received. In Jesus’ name, amen.

ANG DIYOS AY KAGINHAWAHAN NATIN

Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Siyaʼy maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap, para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Cristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob.

2 Corinto 1:3–5

Basahin din: Salmo 46; Salmo 119:50, 76; Juan 14:16–17; Mga Hebreo 4:14–16; Pahayag 21:3–4


Noong Nobyembre 1873, isang lalaking nagngangalang Horatio Spafford ang nagplano ng isang mahalagang paglalakbay sa Europa kasama ang kanyang pamilya. Marami silang naranasang mga kalamidad sa nagdaang dalawang taon. Dahil sa Great Chicago Fire noong 1871, nagkaroon sila ng problemang pinansyal at karamihan sa kanilang ari-arian at mga pinaglaanan ng puhunan ay nasunog.

Noong paalis na sila, napilitang magpaiwan si Spafford dahil may mga kinailangan siyang gawin para sa kanilang negosyo. Samantala, ang kanyang asawa at mga anak ay natuloy sa pagsakay sa barko. Subalit ang dapat sana’y panahon ng pagsasaya ng isang pamilya ay nauwi sa isang trahedya. Habang ang barko ay nasa Karagatang Atlantiko, bumangga ito sa isa pang sasakyang pandagat. Nasawi ang apat na anak na babae ni Spafford; ang asawa niya lamang ang nakaligtas.


Ang Diyos ay nasa tabi natin tuwing humihingi tayo ng tulong sa Kanya.

Nalaman ni Spafford ang nangyari sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng telegrama, at dali-dali siyang nagpunta sa Inglatera upang makasama ang nagluluksa niyang asawa.

Ang totoo, hindi na bago sa marami sa atin ang mga trahedyang gaya nito. Ang kasalukuyang pandemya ay naglagay sa lahat sa atin sa kapahamakan at kumitil ng buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang pagsubok na hinaharap natin ay nag-iiwan ng malaking sugat sa ating mga puso.

Subalit sa mga bitak na ito ay lumalabas din ang liwanag ng Diyos na nagbibigay ng kaginhawahan. Ito ang mensahe ni Pablo sa 2 Corinto: Ang Diyos ang ating kaginhawahan. Hindi ito basta lamang naisip ni Pablo na isulat. Dahil sa dami ng mga paghihirap na pinagdaanan niya sa kanyang buhay at ministeryo, naranasan niya mismo ang ginhawang nagmumula sa Diyos.

Ang walang katulad at walang kapantay na Diyos na namamahala sa lahat ng bagay mula sa Kanyang trono sa langit ay isa ring Diyos na hindi nagbabago at palaging malapit sa mga may hinanakit sa puso:

 • Ang ating Ama sa langit ang Diyos na nagbibigay ng kaginhawahan, na nagpapalakas ng ating loob sa lahat ng ating paghihirap.
 • Si Jesus ang dakilang Punong Pari, na nakakaramdam ng ating mga nararamdaman at nag-aanyaya sa atin na buong pagtitiwalang lumapit sa Kanya upang matanggap natin ang habag at biyaya sa oras ng pangangailangan. Dahil sa Kanyang sakripisyo sa krus, tayo ay nabibigyan ng ginhawa sa pamamagitan ng katotohanan na maaari na tayong sumamba sa Diyos sa Kanyang trono sa langit.
 • Ang Banal na Espiritu ang ating tagapagbigay ng ginhawa at tagapayo na nagbibigay sa atin ng kakayahan at namamagitan para sa atin sa mga panahong labis-labis na ang ating paghihirap. Ang salitang Griyego na ginamit dito ay parakletos, na nangangahulugang “tagapagbigay ng ginhawa.” Ang literal na kahulugan ng salitang ito ay “ang tinawag upang hingan ng tulong.”

Sa gitna ng labis na kalungkutan, ang Diyos—Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo—ay nasa tabi natin sa oras na humingi tayo ng tulong. Ito ang pinagmumulan ng ating ginhawa at tiwala. Dahil sa mga pagsubok at paghihirap, nararanasan natin ang ginhawang nagmumula sa Diyos sa paraang nadarama at nakikita natin. Maihahalintulad ito sa pagkakita sa ganda ng mga bituin sa langit sa pinakamadidilim na mga oras ng gabi.

Habang naglalakbay si Horatio Spafford upang makasama ang kanyang asawa, napadaan ang barkong sinasakyan niya sa lugar kung saan pumanaw ang kanyang mga anak. Pinagaan niya ang nararamdaman ng kanyang nagdadalamhating puso sa pamamagitan ng pagsulat ng isang himno na hanggang ngayon ay nagbibigay ng kaginhawahan sa mga mananampalataya:

When peace like a river attendeth my way
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, Thou hast taught me to say
It is well, it is well with my soul

Sa mundong ito na sinira ng kasalanan, ang pait at kamatayan ay hindi na mapipigilan. Subalit ipinangako ng Diyos na tutubusin at ipapanumbalik Niya ang lahat ng bagay. Balang araw, papawiin Niya ang lahat ng luha, wala nang makakaranas ng kamatayan at pighati, at habambuhay na nating mararanasan ang hindi nagwawakas na kagalakan sa presensiya ng Diyos na nagbibigay ng kaginhawahan (Pahayag 21:3–4). Ang ating ginhawa at pag-asa ay nakabaon sa katiyakan ng Kanyang pangako.

Tulad ni Spafford, mahirap man itong isipin, maaari tayong tumugon sa mga trahedya, kalungkutan, at sakit nang may pagtitiwala sa ating Diyos na nagbibigay ng kaginhawahan. Dahil sa presensiya ng Diyos, nawa’y masabi din natin ang “It is well with my soul (tanggap ito ng kaluluwa ko),” at nawa’y makapagbigay din tayo ng ginhawa sa iba dahil sa ginhawang natanggap natin mula sa Kanya.


ANG DIYOS AY NASA TABI NATIN TUWING HUMIHINGI TAYO NG TULONG SA KANYAMGA NATUTUNAN

Isulat ang mga naisip mo tungkol sa debosyonal ngayong araw. Ipanalangin na patuloy na mangusap sa iyo ang Diyos habang lalo mong pinag-iisipan ang mga ito.
PAG-ISIPAN

Sa nakaraang anim na buwan, ano ang pinakanagdulot ng dalamhati o paghihirap sa buhay mo? Paano ipinakita ng Diyos na Siya’y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan (Salmo 46:1)? Ano ang natutunan mo tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito?
Ang kaginhawahang mula sa Diyos ay hindi lamang para sa ating kapakinabangan. Para rin ito sa mga taong naghihirap. Sino ang maaari mong mabigyan ng ginhawa dahil sa ginhawa na natanggap mo mula sa Diyos? Ano ang handa kang gawin upang makilala din nila ang Diyos bilang tagapagbigay ng ginhawa?

MANALANGIN

Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Siyaʼy maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap, para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Cristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob.

2 Corinto 1:3–5
Mahal kong Diyos, Ibinibigay ko sa Iyo ang aking mga alalahanin dahil Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng ginhawa. Maraming salamat dahil Ikaw ang tanging pinagmumulan ng tunay na kaginhawahan. Ikaw ang aking kanlungan at kaligtasan. Sa pamamagitan ng Iyong makapangyarihang salita, pinakakalma Mo ang mga bagyong nananalanta sa puso ko. Jesus, maraming salamat sa iyong pagkamatay sa krus para sa akin. Dahil dito, nagagawa kong lumapit sa Iyong trono ng biyaya nang buo ang loob at humingi ng habag at biyaya sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat, Banal na Espiritu, dahil Ikaw ang aking tagatulong, tagapayo, at tagapagbigay ng ginhawa. Gamitin Mo ako upang magdala ng Iyong kaginhawahan sa mga nangangailangan gaya ng ginhawang natanggap ko. Sa pangalan ni Jesus, amen.

GOD IS OUR COMFORT


CONNECT

Get the largest bedsheet in the house. Then on the bed or sofa, spread the sheet and have every member of the family snuggle inside one by one. How does it feel? Does it feel awkward? Does it feel good?

When we feel sad or there are things that are out of our control, we look for comfort. We look for something that will make us feel good—it may be hugs, food, a movie, a book, social media, or something else. But above all these material things that give us instant comfort, there is someone we can go to for the best comfort we can get—God!

Let’s read what the Bible says.


READ THE WORD

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ’s sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too.

2 Corinthians 1:3–5 (ESV)

We encounter stress and challenges daily. We see it affecting our family, our friends, social media, and everything that surrounds us. We sometimes can’t help but feel lost, confused, and even like we want to give up. Paul, in his second letter to the Corinthians, reminds the believers that God is the God of all comfort. This means that God knows what we are going through—our afflictions, our problems, and our stress. They may not go away immediately, but we can come to God because He is the one who will ultimately comfort us. God does not magically take away or erase our problems, but as we come to Him, we will find comfort and peace. That way, we can also comfort others and share the peace that we find only in God.


HUDDLE

PARENTS TO KIDS

4–6 years old

 • Can you think of something that made you really sad? What is it? Did your sadness ever go away? What did you do?
 • Do you have Jesus in your heart?

7–12 years old

 • What do you do when you are experiencing difficulty (e.g., schoolwork, difficult classmates, crisis at home)?
 • Is there someone you go to that will help you sort it out?

KIDS TO PARENTS

 • Who do you ask for help when you are under stress? What do you do to overcome it? Do you go to Jesus? Why?

Whatever difficulty you may be going through, believe that Jesus knows what you are going through and how you are feeling. Our feelings and emotions are not foreign to Him and we can trust that He will give us peace.


PRAY

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ’s sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too.

2 Corinthians 1:3–5 (ESV)
Dear God, we raise to You all the things that make us feel stressed, and our daily challenges in life. Thank You, Lord, for Your word that reminds us to come to You when we face difficulties. We are not alone. Thank You that You are always there to comfort us. May the peace and the comfort that we receive overflow, that we may share it with others who are also in need. In Jesus’ name, amen.

DISCOVER

The term “comfort food” was coined in the 1960s to mean the food that often brings us back to the times when we were growing up. They usually include the ones our parents give us to cheer us up. These can be ice cream, sweets, your mom’s best pasta dish, or that favorite fast food meal you always crave.

This food gives us temporary comfort when we are stressed, but it does not give us the complete comfort and peace that God provides. God’s comfort is always available for us. All we have to do is pray.

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL

I-DOWNLOAD ANG DEBOSYONAL

DOWNLOAD THE DEVOTIONAL


Back to Top