Victory Group Materials

Radical

ENGLISH

Week 1: Jesus.

Week 2: Ninety-nine and One

Week 3: Every Member a Minister

Week 4: One Chapter Ahead

Week 5: We Value Family

FILIPINO

Nauuna ng Isang Kabanata

Pinapahalagahan Natin ang Pamilya

Week 1: Jesus.

Week 2: Ang Siyamanpu't Siyam at ang Isa

Week 3: Ang Bawat Miyembro ay Ministro


View all related content

You

ENGLISH

Week 1: Today

Week 2: Tomorrow

FILIPINO

Week 1: Ngayon

Week 2: Bukas


View all related content

Series Break 2014

ENGLISH

Father's Day 2014 (English)

FILIPINO

Fathers Day 2014 (Filipino)


View all related content

Indeed

ENGLISH

Week 1: Living in the Light

Week 2: Living in Righteousness

Week 3: Living in Love

Week 4: Living in Victory

FILIPINO

Week 1: Pamumuhay sa Liwanag

Week 2: Nabubuhay sa Pagkamakatwiran

Week 3: Namumuhay sa Pag-ibig

Week 4: Namumuhay sa Tagumpay


View all related content

The King

ENGLISH

Week 1: The Humble King

Week 2: The Risen King

Week 3: The Returning King

FILIPINO

Week 1: Ang Mapagkumbabang Hari

Week 2: Ang Pagbangon ng Hari

Week 3: Ang Pagbabalik ng Hari


View all related content

Who Cares

ENGLISH

Week 1: He Cares

Week 2: We Care

FILIPINO

Week 1: Siya ay Kumakalinga

Week 2: Kumakalinga Kami


View all related content

When Questions are Answers

ENGLISH

Week 1: Who do You Say I Am?

Week 2: Why are You so Afraid?

Week 3: Why do You Call Me Lord, Lord?

Week 4: Do you Want to get Well?

FILIPINO

Week 1: Who do You Say I Am? (Filipino)

Week 2: Bakit ka Natatakot?

Week 3: Bakit n'yo Ako Tinatawag na Panginoon?

Week 4: Gusto mo Bang Gumaling?


View all related content

Halo-Halo, Sama-Sama

ENGLISH

Halo-Halo, Sama-Sama

FILIPINO

Halo-Halo, Sama-Sama (Filipino)


View all related content

It’s NOT That Complicated

ENGLISH

Week 1: Isaac and Rebekah

Week 2: Samson and Delilah

Week 3: Boaz and Ruth

FILIPINO

Week 1: Isaac at Rebekah

Week 2: Samson at Delaila

Week 3: Boaz at Ruth


View all related content

Fight

ENGLISH

Week 1: Why?

Week 2: Where?

Week 3: How?

FILIPINO

Week 1: Bakit?

Week 2: Saan?

Week 3: Paano?


View all related content

Just in Time

ENGLISH

Despite Adversities

Week 1: Despite Lost Opportunity

Week 2: Despite the Natural

FILIPINO

Sa Kabila ng Kung ano ang Likas

Week 1: Sa Kabila ng Nawalang Pagkakataon

Week 3: Sa Kabila ng Kagipitan


View all related content

It’s Not About the Money

ENGLISH

Week 1: Serving Faithfully

Week 2: Receiving Freely

Week 3: Managing Wisely

Week 4: Giving Generously

Week 5: God Our Provider

FILIPINO

Week 1: Tapat na Naglilingkod

Week 2: Malayang Pagtanggap

Week 3: Mainam na Pamamahala

Week 4: Maluwag na Pagbibigay

Week 5: Ang Diyos na Ating Tagapaglaan


View all related content

The God Nobody Wants

ENGLISH

Week 1: Holy God

Week 2: Jealous God

Week 3: Just God

FILIPINO

Week 1: Banal na Diyos

Week 2: Selosong Diyos

Week 3: Makatarungang Diyos


View all related content

Viral

ENGLISH

Week 1: Every Nation

Week 2: Every Campus

FILIPINO

Week 1: Bawat Bansa

Week 2: Bawat Campus


View all related content

Proof

ENGLISH

Week 1: HIStory

Week 2: Exceptional Purity

Week 3: Extreme Productivity

Week 4: Extravagant Generosity

FILIPINO

Week 1: HIStory

Week 2: Bukod-Tanging Kabanalan

Week 3: Masidhing Pagbubunga

Week 4: Labis-labis na Pagkamapagbigay


View all related content

More than a Song

ENGLISH

Week 1: In Times of Battle

Week 2: Source of our Strength

Week 3: In Times of Injustice

Week 4: In TImes of Failure

FILIPINO

Week 1: Sa Panahon ng Labanan

Week 2: Pinagmumulan ng Ating Lakas

Week 3: Sa Panahon ng Kawalang-Katarungan

Week 4: Sa Panahon ng Kabiguan


View all related content

Hotspot

ENGLISH

Week 1: Source

Week 2: Sync

Week 3: Share

Week 4: Compassion

FILIPINO

Week 1: Pinagmulan

Week 2: Magkasing-ayon

Week 3: Magbahagi

Week 4: Pagkahabag


View all related content

10x

ENGLISH

Week 1: Stand up for God

Week 2: Stand up for Your Generation

FILIPINO

Week 1: Paninindigan Para sa Diyos

Week 2: Manindigan Para sa Iyong Henerasyon


View all related content

All-Weather

ENGLISH

Week 1: Joy in Christ

Week 2: Glory in Christ

Week 3: Hope in Christ

Week 4: Peace in Christ

Week 5: Blessings in Christ

FILIPINO

Week 1: Ligaya kay Kristo

Week 2: Luwalhati kay Kristo

Week 3: Pag-asa Kay Kristo

Week 4: Kapayapaan kay Kristo

Week 5: Biyaya kay Kristo


View all related content

Series Break 2013

ENGLISH

May: Mothers Day 2013

FILIPINO

May: Mothers Day 2013 Filipino


View all related content

Unpopular

ENGLISH

Week 1: Attitude

Week 2: Service

Week 3: Humility

Week 4: Sacrifice

Week 5: Self-Leadership

FILIPINO

Week 1: Pag-uugali

Week 2: Paglilingkod

Week 3: Pagpapakumbaba

Week 4: Sakripisyo

Week 5: Pamumuno sa Sarili


View all related content

Timeless

ENGLISH

Week 1: Gospel in the Past

Week 2: Gospel in the Present

Week 3: Gospel in the Future

FILIPINO

Week 1: Ang Ebanghelyo sa Nakaraan

Week 2: Ang Ebanghelyo sa Kasalukuyan

Week 3: Ebanghelyo sa Kinabukasan


View all related content

The Gap

ENGLISH

Week 1: Compassionate God

Week 2: Compassionate People

FILIPINO

Week 1: Mahabaging Diyos

Week 2: Maawaing Tao


View all related content

Will You . . .

ENGLISH

Week 1: Be my Friend?

Week 2: Choose to be Pure?

Week 3: Marry Me?

Week 4: Heal my Broken Heart?

FILIPINO

Week 1: Maging Kaibigan?

Week 2: Piliing Maging Walang Bahid?

Week 3: Pakasalan mo Ako?

Week 4: Pagalingin ang Aking Sugatan na Puso?


View all related content

Casting Call

ENGLISH

Casting Call

FILIPINO

Casting Call Filipino


View all related content

Beyond Normal

ENGLISH

Week 1: Divine Courage

Week 2: Divine Guidance

Week 3: Divine intervention

FILIPINO

Week 1: Banal na Katapangan

Week 2: Banal na Pagpapatnubay

Week 3: May Kabanalang Pamamagitan


View all related content

RSVP

ENGLISH

Week 1: Believe

Week 2: Celebrate

Week 3: Worship

FILIPINO

Week 1: Maniwala


View all related content

Unlimited

ENGLISH

Week 1: The Brook and The Raven

Week 2: The Flour and the Oil

Week 3: The Oil and the Jar

Week 4: The Barley and the Grain

FILIPINO

Week 1: Ang Batis at ang Uwak

Week 2: Ang Harina at ang Langis

Week 3: Ang Langis at ang Banga

Week 4: Ang Sabada at ang Butil


View all related content

The End

ENGLISH

Week 1: The Last Days

Week 2: The Return of the King of Kings

Week 3: Dark Night

FILIPINO

Week 1: Ang Mga Huling Araw

Week 2: Ang Pagbabalik ng Hari ng mga Hari

Week 3: Madilim na Gabi

Week 4: Heaven

Week 4: Langit


View all related content

Glocal

ENGLISH

Week 1: Trip Essentials

Week 2: Itinerary

FILIPINO

Week 1: Mga Kailangan sa Paglalakbay


View all related content

Ako, Ikaw, Tayo

ENGLISH

Week 1: Leading With Compassion

Week 2: Pray and Act

Week 3: Rise and Build

Week 4: Unity and Generosity

FILIPINO

Week 1: Nangungunang Makiramay

Week 2: Manalangin at Gumalaw

Week 3: Bumangon at Magtayo

Week 4: Pagkakaisa at Pagkamapagbigay


View all related content

Series Break August 2012

ENGLISH

Week 1: Confident Hope

FILIPINO

Week 1: May Pananalig na Pag-asa


View all related content

That Thing you do

ENGLISH

Week 1: Read

Week 2: Share

Week 3: Pray

FILIPINO

Week 1: Magbasa

Week 2: Magbahagi

Week 3: Magdasal


View all related content

Let us

ENGLISH

Week 1: Approach God

Week 2: Encourage one Another

Week 3: Run the Race Together

FILIPINO

Week 1: Lapitan ang Diyos

Week 2: Palakasin ang Loob ng Bawat isa

Week 3: Sama-sama sa Labanan ng Takbuhan


View all related content

WikiChurch

ENGLISH

Week 1: Empowering Church

Week 2: Making Disciples

FILIPINO

Week 1: Iglesiyang Nagbibigay Kapangyarihan

Week 2: Pagdidisipulo


View all related content

Fathers Day 2012

ENGLISH

Fathers Day 2012

FILIPINO

Pagpaparangal sa Tatay


View all related content

Get in the Game

ENGLISH

Week 1: Continue

Week 2: Power up

FILIPINO

Week 1: Magpatuloy

Week 2: Magpalakas


View all related content

Take Home

ENGLISH

Take Home Week 3

Week 1: For Husbands

Week 2: For Wives

FILIPINO

Week 1: Mga Asawang Lalaki

Week 2: Para sa mga Asawang Babae

Week 3: Para sa mga Anak din!


View all related content

F.A.Q.

ENGLISH

Week 1: What is God’s Will?

Week 2: How do we Know God's Will?

Week 3: How do we Obey God's Will?

FILIPINO

Week 1: Ano ang Kalooban ng Diyos?

Week 2: Papaano Natin Malalaman ang Kalooban ng Diyos?

Week 3: Papaano natin Susundin ang Kaloobang ng Diyos


View all related content

XChange

ENGLISH

Week 1: Died for me

Week 2: Alive in Him

Week 3: Ultimate Passover

FILIPINO

Week 1: Namatay Para sa Akin

Week 2: Buhay sa Kanya

Week 3: Ang Pangwakas na Paglampas


View all related content

Intrusion

ENGLISH

Week 1: At the River Crossing

Week 2: At the Battlefield

Week 3: Under the Tree

Week 4: In the Furnace

FILIPINO

Week 1: Pagtatawid sa Ilog

Week 2: Sa Lugar ng Digmaan

Week 3: Sa Ilalim ng Puno

Week 4: Sa Pugon


View all related content

Now Serving

ENGLISH

Now Serving

FILIPINO

Ngayo’y Naglilingkod


View all related content

Love Different

ENGLISH

Week 1: Love at First Sight

Week 2: Follow Your Heart

Week 3: Love is Blind

FILIPINO

Week 1: Pag-ibig sa Unang Tingin

Week 2: Sundin ang Iyong Puso

Week 3: Bulag ang Pag-ibig


View all related content

Thrive

ENGLISH

Week 1: Dead or Alive

Week 2: Sin or Righteousness

Week 3: Law or Spirit

Week 4: The Power of Living in the Spirit

FILIPINO

Week 1: Patay o Buhay

Week 2:Kasalanan o Katuwiran

Week 3: Kautusan o Espiritu

Week 4: Ang Kapangyarihan ng Pamumuhay sa Espiritu


View all related content

Colors of Christmas

ENGLISH

Week 1: Green

Week 2: Red

Week 3: Gold

Week 4: White

FILIPINO

Week 1: Berde

Week 2: Pula

Week 3: Ginto

Week 4: Puti


View all related content

Abraham’s School of Finance

ENGLISH

Week 1: Covenant

Week 2: Stewardship

Week 3: Tithing

Week 4: Generosity

FILIPINO

Week 1: Kasunduan

Week 2: Tagapangalaga

Week 3: Pagbibigay ng Ikapu

Week 4: Pagkamapagbigay


View all related content

Blueprint

ENGLISH

Week 1: In God's Image

Week 2: In the Garden

Week 3: In the Lead

Week 4: In God's Provision

FILIPINO

Week 1: Ayon sa Larawan ng Diyos

Week 2: Sa Halamanan

Week 3: Nasa Pangunguna

Week 4: Sa Paglalaan ng Diyos


View all related content

Crossing Cultures

ENGLISH

Week 1: Beyond Borders

Week 2: Breaking Barriers

FILIPINO

Week 1: Ibayong Hangganan

Week 2: Pagbasag sa mga Hadlang


View all related content

All In

ENGLISH

Week 1: Blessings

Week 2: Grace

Week 3: Mystery

Week 4: Walking Worthy of the Calling

Week 5: Living

Week 6: Strength

FILIPINO

Week 1: Mga Pagpapala

Week 2: Grasya

Week 3: Misteryo

Week 4: Namumuhay Nang Karapat-dapat sa Tawag

Week 5: Pamumuhay

Week 6: Kalakasan


View all related content

Crave

ENGLISH

Week 1: Something to Sustain me

Week 2: Something to Change me

Week 3: Something That Makes me Grow

Week 4: Something that Guides me

FILIPINO

Week 1: Bagay na Nagpapalakas sa Akin

Week 2: Bagay na Nakakapagpabago sa Akin

Week 3: Bagay na Nagpapalago sa Akin

Week 4: Bagay na Gumagabay sa Akin


View all related content

Ordinary

ENGLISH

Week 1: Si Felipe at ang Opisyal

Week 2: Si Ananias at Saulo

Week 3: Si Pedro at si Jesus

FILIPINO

Week 1: Philip and the Ethiopian

Week 2: Ananias and Saul

Week 3: Peter and Jesus


View all related content

Father’s Day 2011

ENGLISH

Father's Day

FILIPINO

Father's DayNXT

ENGLISH

Week 1: What do you see?

Week 2: Who do you see?

FILIPINO

WEEK 1: What do you see?


View all related content

When God Doesn’t Make Sense

ENGLISH

Week 1: When I Don't Understand

Week 2: When it Takes too Long

Week 3: When Bad Things Happen

FILIPINO

Week 1: When I Don't Understand

Week 2: When it Takes too Long

When God Doesn't Make Sense-wk3-fil


View all related content

Access Granted

ENGLISH

Week 1: The Tomb

Week 2: The Temple

Week 3: The Table

Week 4: The Fishing Net

FILIPINO

Week 1: The Tomb

Week 2: The Temple

Week 3: The Table

Week 4: The Fishing Net


View all related content

Turning Point

ENGLISH

Week 1: Pigs and Chains

Week 2: Mud and Spit

FILIPINO

Week 1: Pigs and Chains

Week 2: Mud and Spit


View all related content

iServe

ENGLISH

Week 1: Serve as a Body

Week 2: Be the Servant

Week 3: Serve Like Jesus

FILIPINO

Week 1: Serve as a Body

Week 2: Be the Servant

Week 3: Serve Like Jesus


View all related content

LoveLife

ENGLISH

Week 1: Love

Week 2: Marriage

Week 3: Sex

FILIPINO

Week 1: Love

Week 2: Marriage

Week 3: Sex


View all related content

Strong

ENGLISH

Week 1: Strong

Week 2: Start Strong

Week 3: Stand Strong

Week 4: Stay Strong

FILIPINO

Week 1: Strong

Week 2: Start Strong

Week 3: Stand Strong

Week 4: Stay Strong


View all related content

Kings of Christmas

ENGLISH

Week 1: Herod

Week 2: Magi

Week 3: Jesus

FILIPINO

Week 1: Herodes

Week 2: Magi

Week 3: Hesus


View all related content

Overflow

ENGLISH

Week 1: God is a Good Father

Week 2: The Importance of Purpose

Week 3: The Power of a Seed

Week 4: Patience

FILIPINO

Week 1: Ang Diyos ay Isang Mabuting Ama

Week 2: Ang Kahalagahan ng Layunin

Week 3: Ang Nagagawa ng Isang Binhi

Week 4: Tiyaga


View all related content

Original Pilipino Mindsets 2

ENGLISH

Week 1: Lusot, Lagay, Lakad

Week 2: Kanya-Kanya

Week 3: Machonurin

Week 4: Ningas Cogon

Week 5: Pwede na

FILIPINO

Week 1: Lusot, Lagay, Lakad

Week 2: Kanya-Kanya

Week 3: Machonurin

Week 4: Ningas Cogon

Week 5: Pwede na


View all related content

Are we There yet?

ENGLISH

Week 1: Why are we Going?

Week 2: Where are we Going?

FILIPINO

Week 1: Bakit Tayo Pupunta?

Week 2: Saan Tayo Pupunta?


View all related content

Infinitude

ENGLISH

Week 1: Unchanging

Week 2: All-knowing

Week 3: All-powerful

Week 4: Omnipresent

FILIPINO

Week 1: Hindi Nagbabago

Week 2: Nakakaalam ng Lahat

Week 3: Makapangyarihan

Week 4: Naroon Kahit Saan


View all related content

Double Calls

ENGLISH

Week 1: Abraham! Abraham!

Week 2: Service

FILIPINO

Week 1: Abraham! Abraham!

Week 2: Paglilingkod


View all related content

And God Said

ENGLISH

Week 1: Word

Week 2: Double-edged Sword

Week 3: Eternal

FILIPINO

Week 1: Salita

Week 2: Espadang Magkabila ang Talim

Week 3: Walang Hanggan


View all related content

ONE

ENGLISH

Week 1: Be One

Week 2: Make One

Week 3: Start One

FILIPINO

Week 1: Maging Isa

Week 2: Gumawa ng Isa

Week 3: Magsimula ng Isa


View all related content

iPray

ENGLISH

Week 1: Pray to Know God Better

Week 2: Get a Grip

Week 3: Full Tank

FILIPINO

Week 1: Ipagdasal na Makilala ang Diyos

Week 2: Hawakan Mong Mahigpit

Week 3: Lubos na Pag-unawa


View all related content

Kingdom Stories

ENGLISH

Week 1: The Seed

Week 2: The Treasure

Week 3: The Landowner

Week 4: The Banquet

Week 5: Parable of the Yeast

FILIPINO

Week 1: Ang Binhi

Week 2: Ang Kayamanan

Week 3: Ang May-ari ng Taniman

Week 4: Ang Piging

Week 5: Parabula ng Pampaalsa


View all related content

The Empty Cross

ENGLISH

Week 1: Foolish Wisdom

Week 2: Powerful Weakness

Week 3: Triumphant Defeat

FILIPINO

Week 1: Hangal na Karunungan

Week 2: Makapangyarihang Kahinaan

Week 3: Matagumpay na Pagkatalo


View all related content

God and Gov

ENGLISH

Week 1: Who's Really in Charge?

Week 2: Why do we Need a Civil Government?

Week 3: What Difference can I Make?

Week 4: God's Plan for the Church

FILIPINO

Week 1: Sino ang Tunay na Namumuno?

Week 2: Bakit Natin Kailangan ng Gobyernong Sibil?

Week 3: Anong Pagbabago ang Aking Magagawa?

Week 4: Ang Plano ng Ditos sa Kanyang Simbahan


View all related content

Wisdom Quotient

ENGLISH

No Victory Group Materials available.


View all related content

Passion

ENGLISH

No Victory Group Materials Available.


View all related content

One Life to Live

Week 1: Live

Week 2: Love

Week 3: Learn

Week 4: Legacy


View all related content

Uncommon

Week 1: Uncommon God

Week 2: Uncommon Call

Week 3: Uncommon Life


View all related content

Unfinished Business

Week 1: Bridge the Gap

Week 2: Finish the Task


View all related content

Faster. Higher. Stronger.

Week 1: Preparation

Week 2: Perseverance

Week 3: Prize


View all related content

Lead

Week 1: After God’s Own Heart

Week 2: David as a Leader


View all related content

What About Love

Week 1: I Want to Know What Love Is

Week 2: How Deep is Your Love?


View all related content

Sync

Week 1: Sync or Sink

Week 2: Right View

Week 3: Right Posture

Week 4: Right Mind


View all related content

Heroes

Week 1: Rahab’s Heroism

Week 2: The Armor-Bearer

Week 3: The Kid

Week 4: The Messenger


View all related content

Grace Works

Week 1: Enabling Grace

Week 2: The Grace to Give

Week 3: Saving Grace

Week 4: What is Grace?


View all related content

Fear Factor

Week 1: Fear does not Matter

Week 2: Dealing with the Fear of Death

Week 3: Fear of God

Week 4: Do not Fear Lack

Week 5: Fear of Man


View all related content

Prison Break

Week 1: Daniel’s Integrity

Week 2: Paul and Silas’s Devotion

Week 3: When the Church Prays


View all related content

The Creed

Week 1: The Apostles’ Creed

Week 2: The holy catholic Church

Week 3: God the Father

Week 4: Holy Spirit

Week 5: I Believe in God

Week 6: Death, Burial, and Resurrection of Jesus

Week 7: The Lord Jesus Christ

Week 8: The Second Coming of Jesus


View all related content

Fruit of the Spirit

Week 10: Why Wait?

Week 1: Always Faithful

Week 2: Be Gentle

Week 3: Goodness

Week 4: Joy-full

Week 5: Acts of Kindness

Week 6: True Love

Week 7: Peace be With You

Week 8: Self-Control

Week 9: Spirit-fi lled Life


View all related content

Songs of Christmas

Week 1: The Angel’s News

Week 2: Mary’s Choice

Week 3: Zechariah’s Reasons


View all related content

Hall of Faith

Week 1: The Faith of Abel

Week 2: The Faith of Isaac

Week 3: The Faith of Noah

Week 4: Passing the Test

Week 5: Sure and Certain

Week 6: Walking with God


View all related content

Encounters with Jesus

Week 1: Truth Be Known

Week 2: The Dangers of Wealth

Week 3: Follow without Fail

Week 4: Lost and Found

Week 5: Don’t Give Up

Week 6: No Doubt About It

Week 7: Hearts on Fire

Week 8: Touch of Faith


View all related content